Ålesund, Sula og Giske viderefører strenge tiltak mot korona

Kommunene Ålesund, Sulte og Giske vel å videreføre de strenge koronatiltakene frem til 18. mai. – Det er viktig å fortsatt ha strenge tiltak, for smittet er ikke under kontroll ennå, sier ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Kriseledelsen i kommunene Ålesund, Sula og Giske har fredag 7. mai vedtatt å forlenge forskriften om koronatiltak. Tiltakene som opprinnelig skulle gå ut ved midnatt 9. mai, er nå forlenget til midnatt 18. mai.

De siste ukene har Ålesund kommune hatt det høyeste smittetrykket siden pandemien startet i mars 2020 . De siste utbrottene på Toldboden og Jugendby barnehage er tegn på at situasjonen fortsatt ikke er under kontroll. Over 100 smittetilfelle er tilknyttet Toldboden og rundt 30 er tilknyttet Jugendby barnehage. Det siste utbrottet er ikke under kontroll enda. I tillegg er det smitte ved store industribedrifter som Vart og Subsea 7.

-Smittesituasjonen i Ålesund er fortsatt alvorlig med mange smittetilfelle. Det er relativ god oversikt over utbrottene, men fortsatt fare for videre spredning. Det er altfor tidlig å komme med letting av tiltak nå. Det er viktig å få kontroll og oversikt over situasjonen, og i samråd med Statsforvaltaren og FHI velger vi nå å forlenge de lokale tiltakene. Erfaring viser at det tar om lag to uker å lukke utbrott som er i gang, så vi trenger gyte frem til 18. mai, sier kommuneoverlege Olav Mestad.

Forskriften bevirker videre stenging av blant annet treningssenter og aktivitetsparker, sammen med skjenkestopp på alkohol, og forbud mot arrangement.
Hvorfor ikke strengere tiltak på skoler og barnehager?

Ålesund kommune og kommuneoverlegen er i dialog med FHI og Statsforvaltaren som ikke anbefaler å sette skoler og barnehager på rødt nivå som et forebyggende tiltak. Kommunen gjør målrettede tiltak mot de skolene hvor det oppstår smitte og setter skoleklasser i karantene og ventekarantene. I tillegg blir det vurdert fortløpende om skoler bør ha rødt nivå som følge av smittesituasjonen.

Det betyr at om en skole i ytre kommunedel får smitte, behøver en ikke satte en skole i indre kommunedel på rødt nivå.
Felles vedtak for Ålesund, Sula og Giske

Ordfører i Giske, Harry Valderhaug og ordfører i Sula, Jim-Arve Røssevoll er samstemt på at det er naturlig at de tre kommunene gjør felles vedtak i denne saken:

Ålesund, Giske og Sula er en felles bu- og arbeidsmarknadsregion hvor folk reiser mye mellom kommunene i arbeid og fritid. Vi vel derfor å fortsatt samkjøre våre tiltak. Sula og Giske kommune har gjort likelydende tiltak som Ålesund og forlenger sin forskrift.

Lokale råd i tråd med de nasjonale

Sulene, Giske og Ålesund velger å endre de lokale råd slik at de føljer de nasjonale rådene for kommuner med smittetrykk på nivå med vårt (Tiltaknivå B):

Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner hvor smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig mangler behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Foreløpig forskrift

Forskriften trådte i kraft 26.04.21 kl. 24.00 og blei vedtatt forlenget 07.05.21 til 18.05.21 kl. 24.00 .

Foreløpig forskrift om tiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) i Ålesund kommune i Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsett av kriseledelsen i Ålesund kommune med innbo i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 i samsvar med krisefullmakt fra Ålesund kommunestyre til kriseledelsen i sak 57/19.

§ 1 . Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med sterk økning i smittetal og spredning av mutant virusvariant i lokalsamfunnet.

§ 2 . Virkeområder

Forskriften gjelder for alle som oppholder seg i Ålesund kommune.

§ 3 . Forhold til annet lovverk

Reguleringen i dette vedtaket kommer i tillegg til de reguleringer som følge av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte tiltak mot smitte. Ved motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften fremfor fråvikelege regler i lov og nasjonal forskrift.

§ 4 . Stenging av virksomheter

Følgande virksomheter og steder skal holde stengte:

Treningssenter, likevel slik at følgande tilbud kan holde åpent:
Rehabilitering og opptrening som blir tilbudt individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgande tilbud kan holde åpent:
Skolesvømming, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
Behandling, rehabilitering og opptrening som blir tilbudt individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
Fornøyelsesparkar, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghallar og tilsvarende steder.
Kino, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningsstader.
Andre offentlige steder og virksomheter hvor det skjer kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler menneske innendørs.

Offentlige steder og virksomheter hvor det skjer organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, det samme gjelder utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 5 . Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement, jf. § 13, Definisjon av arrangement i Covid-19 forskriften, med unntak av:

Begravelser, bisettingar og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.
Andre livssynssamlingar med seremonier i trus- og livssynshus, inkludert seremonier ved vigsler, dåp, konfirmasjon med inntil 20 personer til stede.
Digitale arrangement med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn med bare spillere, støtteapparat og dommere til stede.

§ 6 . Påbud om hjemkontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte arbeider hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 7 . Skjenkestopp

Serveringsteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillinga.

§ 8 . Opplærings- og utdannelsesinstitusjoner

Universitet, høyskoler og fagskolar skal holde sine lokaler stengte for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokale som blir brukt ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Bibliotek og lesesaler i lokalene kan likevel være åpne.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengige av forsøk eller ferdighettrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 9 . Stans av idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 10 . Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i felleareal på kjøpesenter, på serveringsteder, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal påtas før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikt til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke tilsatt på steder hvor det er iverksetter andre tiltak mot smitte for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i samsvar med Folkehelseinstituttets tilrådninger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsakar ikke kan bruke munnbind.

§ 11 . Ansvar

Ålesund kommune tar ikke på seg økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.

§ 12 . Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom brudd på reglene i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

§ 13 . Ikraftsetjing

Forskriften trer i kraft 26.04.21 kl. 24.00 og gjelder frem til 09.05.21 kl. 24.00 .

Forskriften ble vedtatt forlenget den 07.05.21 til 18.05.21 kl. 24.00 .

_

Kommunen rår deg til å se til Helsenorge sine sider for fullstendig oversikt over nasjonale råd og regler

Kilde: Ålesund kommune, Oversatt til Norsk med Apertium!