Ålesund, Sula og Giske innfører ny lokal forskrift fra midnatt 26. april

Mandag 26. april innfører kommunene Ålesund, Sula og Giske igjen en strengere lokal forskrift som følge av koronasituasjonen. – Situasjonen er urovekkjande og det er viktig med strenge tiltak for å slå raskt ned på smittet, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.

Kriseledelsen i Ålesund kommune har mandag 26. april vedtatt ny forskrift som gjelder fra midnatt 26. april og frem til midnatt 9. mai. Ålesund kommune har nå det høyeste smittetrykket siden pandemien startet i mars 2020, og kommunen står overfor et stort smitteutbrot:

-Smittesituasjonen i Ålesund er uoversiktlig og vi ser en dramatisk økning siden onsdag forrige uke. Det er viktig å få kontroll og oversikt over situasjonen, og vi må sette inn tiltak raskt på et høyt nivå. Dette er i samråd med hva Statsforvaltaren og FHI rår oss til, sier kommuneoverlege Olav Mestad.

Forskriften bevirker stenging av blant annet treningssenter og aktivitetsparker, sammen med skjenkestopp på alkohol, og forbud mot arrangement.

Hvorfor ikke strengere tiltak på skoler og barnehager?

Kommunen har vært i dialog med FHI og Statsforvaltaren som ikke anbefaler å sette skoler og barnehager på rødt nivå som et forebyggende tiltak. Kommunen vil gjøre målrettede tiltak mot de skolene hvor det oppstår smitte og satte skoleklasser i karantene, og eventuelt innfor rødt nivå på aktuelle skoler. Det betyr at om en skole i ytre kommunedel får smitte, behøver en ikke satte en skole i indre kommunedel på rødt nivå.

Russetiden nærmer seg – hva betyr dette for russen?

Kommunen er i dialog med russepresidentane. Russefeiringa er flyttet til perioden 15. juni- 1. juli, dersom smittesituasjonen ikke tilsier noe annet. Den lokale forskriften er tydelig på at arrangement/samlinger for russen ikke er lov i perioden som forskriften gjelder. Kommunen kaller inn russen til et dialogmøte denne uken for å veilede og informere om den nye forskriften og hvilken regler som gjelder.

– Ålesund kommune er spesielt bekymret for utbrott hos ungdom og de unge voksne. Det er viktig at også russen husker at de er omfattet av forskriften, og at samlinger og arrangement heller ikke er tillatt for dem, sier kommunedirektør Astrid Eidsvik.

Anbefaling fra ordfører Eva Vinje Aurdal:

– Vi ber nå innstendig om at alle innbyggere gjør en ekstra innsats for å følge smittevernråda i gyte som kommer. Det siste utbrottet viser at vi ikke kan slurve med smittevernet. Når ikke alle tar ansvar, kan det bevirke alvorlige helsekonsekvenser for andre, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.

Felles vedtak for Ålesund, Sula og Giske

Ålesund, Giske og Sula er man felles bu- og arbeidsmarknadsregion og vil samkjøre sine tiltak. Sula og Giske kommune vil gjøre likelydende tiltak som Ålesund.

Se opptak av pressekonferansen 26. april 2021

Foreløpig forskrift om tiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19) i Ålesund kommune i Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsett av kriseledelsen i Ålesund kommune med innbo i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 i samsvar med krisefullmakt fra Ålesund kommunestyre til kriseledelsen i sak 57/19.

§ 1 . Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med sterk økning i smittetal og spredning av mutant virusvariant i lokalsamfunnet.

§ 2 . Virkeområder

Forskriften gjelder for alle som oppholder seg i Ålesund kommune.

§ 3 . Forhold til annet lovverk

Reguleringen i dette vedtaket kommer i tillegg til de reguleringer som følge av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte tiltak mot smitte. Ved motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften fremfor fråvikelege regler i lov og nasjonal forskrift.

§ 4 . Stenging av virksomheter

Følgande virksomheter og steder skal holde stengte:

Treningssenter, likevel slik at følgande tilbud kan holde åpent:
Rehabilitering og opptrening som blir tilbudt individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgande tilbud kan holde åpent:
Skolesvømming, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
Behandling, rehabilitering og opptrening som blir tilbudt individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
Fornøyelsesparkar, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghallar og tilsvarende steder.
Kino, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningsstader.
Andre offentlige steder og virksomheter hvor det skjer kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler menneske innendørs.

Offentlige steder og virksomheter hvor det skjer organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, det samme gjelder utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 5 . Forbud mot gjennomføring av arrangement.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement, jf. § 13, Definisjon av arrangement i Covid-19 forskriften, med unntak av:

Begravelser, bisettingar og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede
Andre livssynssamlingar med seremonier i trus- og livssynshus, inkludert seremonier ved vigsler, dåp, konfirmasjon med inntil 20 personer til stede.
Digitale arrangement med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn med bare spillere, støtteapparat og dommere til stede.

§ 6 . Påbud om hjemkontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte arbeider hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 7 . Skjenkestopp

Serveringsteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillinga.

§ 8 . Opplærings- og utdannelsesinstitusjoner

Universitet, høyskoler og fagskolar skal holde sine lokaler stengte for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokale som blir brukt ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Bibliotek og lesesaler i lokalene kan likevel være åpne.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengige av forsøk eller ferdighettrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 9 . Stans av idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 10 . Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i felleareal på kjøpesenter, på serveringsteder, i trus- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal påtas før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikt til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke tilsatt på steder hvor det er iverksetter andre tiltak mot smitte for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i samsvar med Folkehelseinstituttets tilrådninger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsakar ikke kan bruke munnbind.

§ 11 . Ansvar

Ålesund kommune tar ikke på seg økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.

§ 12 . Straff

Forsettlig eller grov uaktsom overtreding av reglene i denne forskriften, straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.

§ 13 . Ikraftsetjing

Forskriften trer i kraft 26. april kl. 24.00 og gjeld frem til 9. mai kl. 24.00 .

Lokale råd for Ålesund, Sula Giske:

Kommunene anbefaler maks to gjester på besøk hjemme per dag.
Maks 10 nærkontakter i løpet av en uke, utenom klasse og arbeidskollegaer.
Oppmoder om å holde minst to meter avstand til andre.
Innbyggerne bør handle lokalt, og kun oppsøke kjøpesenter når det er nødvendig.
Unngå unødige reiser.

Nasjonale råd

Kommunen rår deg til å følge de nasjonale rådene.

Kilde: Ålesund kommune, Oversatt til norsk med Apertium!